Dheskripsi Rama Wijaya Bahasa Indonesia - Jawa

Rama Wijaya

Image result for rama wijaya     Raden Rama Wijaya utawa Raden Rama Reghawa yaiku putrane Prabu Dasarata kaliyan Dewi Kosalya utawa Dewi Ragu saka Nagari Ayodya. Rama ugi titisane Batara Wisnu. Rama iku yogane Dewi Shinta. Raden Rama nggarwa Dewi Shinta amarga menangake sayembara menthang gandhewa ing Nagari Manthili.
     Nalika Rama arep diangkat dadi raja, Dewi Kekayi nagih janjine Prabu Dasarata yaiku arep ngangkat putrane kang  asmane Bharata dadi raja. Rama ora sido dadi raja, ananging malah dibuang ing Alas Dandaka kaliyan Lesmana lan Dewi Shinta.
     Bharata kang dighadang-gadhang dening Dewi Kekayi dadi raja ing Ayodya ora gelem, malah nusul Rama. Rama uga ora gelem, Bharata didhawuhi mantuk serta diparingi terompah lan wejangan Asthabrata. Wekasane, Bharata kang nata ing Nagari Ayodya.
      Nalika ngoyak kidang kencana ing tengah alas, Dewi Shinta diculik marang Prabu Rahwana lan digawa menyang Nagari Ngalengkadiraja.  Banjur Rama lan Lesmana goleki Shinta nurut nasehate Jathayu lan diewangi wadya bala kethek sing ditemoni sawise mbantu Sugriwa mateni Subali.
     Rama lan wadya bala kethek ing Nagari Ngalengkadiraja ngalahake Rahwana lan ngubur Rahwana urip-urip nganggo gunung.
     Shinta diboyong mulih menyang Nagari Pancawati sing dibangun Rama nalika ngelana. Shinta lan Rama duwe putra loro kang asmane Lawa lan Kusa. Banjur Rama, Shinta, lan Lesmana urip ayem tentrem.
 

Dalam Bahasa Indonesia :


     Raden Rama Wijaya atau Raden Rama Reghawa merupakan anak dari Prabu Dasarata dan Dewi Kosalya atau Dewi Ragu dari Negara Ayodya. Rama juga merupakan titisan dari Batara Wisnu. Rama adalah suami Dewi Shinta. Rama menikah dengan Dewi Shinta karena memenangkan sayembara mengangkat gandhewa di Negara Manthili.
     Ketika Rama akan diangkat menjadi raja, Dewi Kekayi menagih janjinya Prabu Dasarata yaitu akan mengangkat putranya yang bernama Bharata menjadi raja. Rama pun gagal menjadi raja, tetapi justru dibuang di Hutan Dhandaka bersama Lesmana dan Dewi Shunta.
     Bharata yang dipaksa-paksa oleh Dewi Kekayi supaya segera menjadi raja di Ayodya menolak, justru menyusul Rama. Rama pun juga menolak, Bharata diberitahu supaya pulang serta diberi terompah dan nasehat Asthabrata. Akhirnya, Bharata yang menjadi raja di Negara Ayodya.
     Ketika mengejar kijang emas di tengah hutan, Dewi Shinta diculik oleh Prabu Rahwana dan dibawa ke Negara Ngalengkadiraja. Lalu Rama dan Lesmana mencari Shinta sesuai nasehat dari Jathayu dan dibantu bala pasukan kera yang ditemukan setelah membantu Sugriwa membunuh Subali.
     Rama dan bala pasukan kera di Negara Ngalengkadiraja mengalahkan Rahwana dan mengubur Rahwana hidup-hidup menggunakan gunung.
     Shinta diajak pulang ke Negara Pancawati yang dibangun oleh Rama ketika berkelana. Shinta dan Rama memiliki dua anak yang bernama Lawa dan Kusa. Lalu Rama, Shinta, dan Lesmana hidup dengan aman tentram.

    


Komentar

Postingan Populer